اسپکتروفتومتر
Epoch™ Microplate Spectrophotometer
( ۶۶۶۳ کیلو بایت )
PowerWave™ Microplate Spectrophotometer
( ۱۶۴ کیلو بایت )
نمایشگاه بین المللی صنایع شیمیایی و تجهیزات و ماشین آلات وابسته 1396
حضور شرکت آریومدیا در 1393TechnoFood
حضور شرکت اریومدیا در اولین همایش و نمایشگاه تخصصی روش های افزایش ماندگاری فرآورده خای غذایی TechnoFood